ㄌㄨㄛˊluó˙zi

  1. 俗稱儒林外史·》:只見門口一個騾子門口騾子進來。」紅樓夢·》:上好出行日期世兄即刻打點行李騾子一早長行。」

mule
mulet
Maultier, Maulesel (Kreuzung aus Esel und Pferd)​ (S, Bio)​