ㄑㄩㄔㄨˊchú

  1. 驅逐消除三國志···呂蒙》:帝王驅除不足。」擯除驅逐掃除邀請

to drive off, to dispel, to expel
éliminer, faire disparaître, supprimer, extirper, se débarrasser de
abweisen, abstoßen , abschütteln (V)​