ㄍㄨㄟˇguǐㄇㄧˊㄒㄧㄣxīnㄑㄧㄠˋqiào

  1. 心智迷惑喪失判斷能力一時鬼迷心竅觸犯法律。」鬼摸腦殼

to be obsessed, to be possessed
être obsédé, être possédé
von allen guten Geistern verlassen sein (S)​