ㄏㄨㄣˊhúnㄌㄧㄥˊlíng

  1. 精神靈氣西遊記·》:過陰查勘那個閻王魂靈將來。」儒林外史·》:和尚此時尚未下來魂靈頂門。」靈魂魂魄

soul, mind, idea
âme, esprit, idée
Seele (S)​, seelisch (Adj)​