ㄌㄨˇㄙㄨˋ

  1. 人名西元173~217)​ 安徽省東南)​。三國名將個性方正嚴謹富而好施文章思慮深遠過人赤壁建議結合劉備抵禦曹操輔佐周瑜大敗孫權器重官拜校尉將軍

Lu Su or Lu Zijing 魯子敬(172-217)​, statesman, diplomat and strategist of Eastern Wu 東吳
Lu Su
Lu Su (Eig, Pers, 172 - 217)​