ㄇㄚˊㄗㄨㄟˋzuì

  1. 醫學便施行外科手術其他劇痛處置使用藥物局部全身喪失感覺方法

  2. 比喻利用方式使方面意識模糊忘掉傷痛自從母親車禍去世經常麻醉自己。」麻痺麻木

anesthesia, (fig.)​ to poison (sb's mind)​
anesthésie
Betäubung, Narkose (S, Med)​, anästhesieren, betäuben (V, Med)​, narkotisieren, betäuben (V, Med)​, betäubend, narkotisch (Adj, Med)​, betäubt (Adj)​