ㄏㄨㄤˊhuángㄔㄠˊcháo

  1. 人名西元~884)​出身鹽商聚眾收留亡命之徒攻掠河南西浙東等地長安自稱討平自刎

Huang Chao (-884)​, leader of peasant uprising 875-884 in late Tang
Huang Chao