ㄏㄨㄤˊhuángㄊㄧㄥˊtíngㄐㄧㄢjiān

  1. 人名西元1045~1105)​魯直山谷道人西)​張耒晁補之秦觀學士江西詩派開創草書山谷內集》、外集》、別集》、

Huang Tingjian (1045-1105)​, Song poet and calligrapher
Huang Tingjian
Huang Tingjian (Eig, Pers, 1045 - 1105)​