ㄑㄧˊㄏㄨㄢˊhuánㄍㄨㄥgōng

  1. 春秋齊國國君(?~西元643)​小白周莊王無道出奔其後歸國管仲周室攘夷九合諸侯一匡天下五霸管仲怠忽政事寵幸佞臣霸業在位

Duke Huan of Qi (reigned 685-643 BC)​, one of the Five Hegemons 春秋五霸
Qi Huan Gong
Huan von Qi (Eig, Pers, - 643 v.Chr.)​