+0 = 1 

ㄐㄧㆵ̇tsi̍t

  1. 數字ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄌㄨㄧˋluíㄏㄨㆤhue

  1. 全部整個ˊˋÂng‑enn‑áㄎㄠ˪khàuㄍㄚkahㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄒㄧㄣㄎㄨsin‑khuㄍㄨㆩ˫kuānn滿

  1. 表示時間數量程度ㄐㄧㆵ̇ㄎㄨㄣ˪ˋtsi̍t‑khùn‑á一下ㄐㄧㆵ̇ㄒㄧˋtsi̍t‑si‑á

+0 = 1 

it

  1. 數字

  1. ㄌㄧㄨˊit‑liû

  2. 𪜶ㄧㄣInㄋㆭ˫nn̄gˊㄙㆥㄗㄜ˪senn‑tsòㆠㆦˊㄧㆫ˫it‑bôo‑it‑iūnn一模一樣

  1. 整個全部ㄒㄧㄥit‑singitㄏㄧㆲ˪hiòng