+2 = 3 

ㄐㄧㆫ˫tsiūnn

  1. ㄐㄧㆫ˫tsiūnnㄑㄧㄚtshiaㄐㄧㆫ˫ㄌㆦ˫tsiūnn‑lōo

  2. 西ㄐㄧㆫ˫tsiūnnㄉㄜtoh食物其他西上桌

+2 = 3 

ㄑㄧㆫ˫tshiūnn

  1. ㄑㄧㆫ˫ㄗㄨㄧˋtshiūnn‑tsuí

  2. 慢慢出來ㄑㄧㆫ˫tshiūnnㄘㆥㄊㄧˊtshenn‑thî青苔

+2 = 3 

ㄒㄧㆲ˫siōng

  1. 空間位置ㄗㄨㄧˋㆠㄧㄣ˫ㄒㄧㆲ˫tsuí‑bīn‑siōng

  1. ……ㄒㄧㆲ˫ㄏㄜˋsiōng‑hó