ㄅㄨㄉㄧˋput‑tik‑í

  1. 無可奈何不得不如ㄉㄞ˫ㄐㄧ˪Tāi‑tsìㄉㄜtoˋㄍㄧㄥí‑kingㄗㄜ˪tsò‑‑ahㄇㄞ˪màiㄍㄜkohㄍㆲˋkóngㄌㄧˋlíㄒㄧ˫sīㄅㄨㄉㄧˋˊput‑tik‑í‑‑ê已經不得已

姑不而將無奈何