+4 = 5 

ㄙㆤ˪sè

  1. 世代ㄙㆤ˪ㄍㄠsè‑kau以上

  2. 人間ㄙㆤ˪ㄙㄨ˫sè‑sūㄙㆤ˪ㄍㄧㆦㆶ̇sè‑kio̍k

+4 = 5 

ㄒㄧ˪sì

  1. 一生ㄐㄧㆵ̇ㄒㄧ˪ㄌㄤˊtsi̍t‑sì‑lâng

  2. 人間ㄘㄨㄒㄧ˪tshut‑sì出生