+7 = 8 

ㄅㄧㄥ˫pīng

  1. ㄅㄧㄥ˫pīngㄌㄧㄚㆵ̇lia̍t

  2. 否定表示加強語氣反駁ㄅㄧㄥ˫pīngㆠㄜˊbôㄅㄧㄥ˫pīng˫ㄒㄧ˫m̄‑sī

+7 = 8 

ㄆㄧㄥ˫phīng

  1. 比較ㄒㄧㄜsioㄅㄧˋㄆㄧㄥ˫pí‑phīng比較

  1. ……。Iㄆㄧㄥ˫phīngㆣㄨㄚˋguáㄎㄚkhahㄧㆲ˫ㄍㆲiōng‑kong用功

  1. ㄌㄧˋLíㄆㄧㄥ˫phīng˪àiㄎㄠ˪ˊkhàu‑‑ê愛哭

  1. 倚靠西ㄏㄧHitㄉㆦˋtóoㄅㄧㄚpiahㄐㄧㆦtsiokㄌㄚㄙㄚlah‑sapㄌㄧˋlí˫ㄊㄤm̄‑thangㄆㄧㄥ˫phīngㄉㄧ˫tīㄏㄧㄚhia很髒,