+3 = 4 

ㄉㄧㄥ˪tìng

  1. 人心ㄉㄧㄥ˪˪tìng‑ì

+3 = 4 

ㄉㄧㆲtiong

  1. 方位四方ㄉㄧㆲtiong‑ng中間

  1. 時間ㄏㄚㆶ̇ㄍㄧˊha̍k‑kîㄉㄧㆲtiong

  2. ……ㆠㄤ˫bāngㄉㄧㆲtiong

  1. 程度ㄉㄧㆲㄏㄚㆶ̇tiong‑ha̍kㄉㄧㆲㄉㄧㄥˋtiong‑tíng

+3 = 4 

ㄉㄧㆲ˪tiòng

  1. ㄉㄧㆲ˪tiòngㄐㄧㆲ˫ㆣㄨㄢˊtsiōng‑guân狀元ㄉㄧㆲ˪tiòngㄉㄨㄚ˫tuāㄐㄧㆲˋtsióng

  2. ㄉㄧㆲ˪ㄉㆦㆶ̇tiòng‑to̍kㄉㄧㆲ˪ㄍㆤ˪tiòng‑kè