+10 = 11 

ㄍㄨㆩkuann

  1. 脫水形成食品ㆠㄚㄍㄨㆩbah‑kuannㄉㄠ˫ㄍㄨㆩtāu‑kuann

+10 = 11 

ㄍㄢkan

  1. ㄍㄢㄊㄞkan‑thai

  1. 乾杯ㄌㄢˋLánㄋㆭ˫nn̄gˊㄌㄞˊlâiㄍㄢㄐㄧㆵ̇ㄅㄨㆤkan‑‑tsi̍t‑pue!ㄍㄢㄌㄚKan‑‑lah!

+10 = 11 

ㄎㄧㄢˊkhiân

  1. 用語易經八卦代表意思象徵君子自強努力懈怠意思ㄎㄧㄢˊㄎㄨㄣkhiân‑khun天地

  1. 代表男性ㄎㄧㄢˊㄗㄜ˫khiân‑tsō男方八字