+1 = 2 

ㄌㄧㄠˋliáu

  1. 表示動作結束表示動作時間狀況ㄅㆭ˫Pn̄gㄐㄧㄚㆷ̇ㄌㄧㄠˋtsia̍h‑liáuㄐㄧㄚtsiahㄐㄧㄚㆷ̇tsia̍hㄍㄨㆤˋㄐㄧˋkué‑tsí水果

  2. 明白ㄌㄧㄠˋㄍㄞˋliáu‑kái

  3. ㄌㄧㄠˋliáuㄌㄚㆵ̇la̍tㄌㄧㄠˋㄍㄤliáu‑kang功夫

  4. 賠錢損失ㄌㄧㄠˋㄐㆪˊLiáu‑tsînnㄒㄧㄥㄌㄧˋsing‑líㆠㄜˊbôㄌㄤˊlângㄗㄜ˪tsò賠錢

  1. 動詞表示動作結果ㄍㆲˋKóngㄌㄧㄠˋliáuㄐㄧㄣtsinㄑㄧㄥㄘㄜˋtshing‑tshó清楚ㄙㆤˋSéㄌㄧㄠˋliáuㆠㄜˊbôㄑㄧㄥㄎㄧ˪tshing‑khì