+7 = 8 

ㄙㄨ˫sū

  1. 人類自然一切現象活動ㄍㆦ˪ㄙㄨ˫kòo‑sūㄍㆦkokㄍㄚkaㄉㄞ˫tāiㄙㄨ˫sū

+7 = 8 

ㄉㄞ˫tāi

  1. 人類自然一切現象活動辭典使用表示ㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsìㄎㄜˋㄌㄧㄢˊㄉㄞ˫khó‑liân‑tāi不幸事件

代誌