ㆢㄧㄣˊㄙㄨ˫jîn‑sūlîn‑sūㄌㄧㄣˊㄙㄨ˫

  1. 機關人員調事務ㆢㄧㄣˊㄙㄨ˫jîn‑sūㄒㄧsik管理機關人員辦公

  2. 人力作為ㄐㄧㄣ˫Tsīnㆢㄧㄣˊㄙㄨ˫jîn‑sūㄙㄨㄣ˫sūnㄊㆪ˪thinn‑ì人事天命

  3. 公關用來送禮物品ㄍㄨㆤ˪ㄋㄧˊKuè‑nîㄒㄧˊˋsî‑áㄌㆲˋlóng˫ㄗㄜ˪tsòㄐㄧㆵ̇ㄍㄨㄚˋˋtsi̍t‑kuá‑áㆢㄧㄣˊㄙㄨ˫jîn‑sū過年時候都會送禮活動