+3 = 5 

ㄉㄞ˫tāi

  1. 時間歷史階段ㄒㄧˊㄉㄞ˫sî‑tāiㄍㆦˋㄉㄞ˫kóo‑tāi

  1. 計算親屬關係單位ㄉㆤ˫tēㆢㄧ˫jīㄉㄞ˫tāi

+3 = 5 

ㄉㆤ˫tē

  1. 計算親屬關係單位ㄉㆤ˫tēㄙㆩsannㄉㆤ˫tē˫ㄉㆤ˫āu‑tē

+3 = 5 

ㄉㄞ˫tāi

  1. 人類自然一切現象活動ㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsìㄎㄜˋㄌㄧㄢˊㄉㄞ˫khó‑liân‑tāi不幸事件

代誌
事情