ˋㄐㄧㄥˊí‑tsîng

  1. 時間時間ㆠㄧㄣˊˋㄗㄞ˪Bîn‑á‑tsàiˋㄐㄧㄥˊí‑tsîng˪àiㄍㄚ˫kāㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsìㄗㄜ˪tsòㄏㆦ˫hōoiㄏㄜˋㄙㆤ˪hó‑sè以前必須處理

進前以後將來