+4 = 6 

ㆢㄧㆬ˫jīm
līmㄌㄧㆬ˫

  1. 職務職責ㄐㄧㄨ˫ㆢㄧㆬ˫tsiū‑jīm上任

  1. 職責ㆢㄧㆬ˫ㄧㆲ˫jīm‑iōng

  2. 工作ㆢㄧㆬ˫ㄐㄧjīm‑tsit

  1. 無論表示不管怎樣達到目的ㆢㄧㆬ˫Jīmㄌㄧˋlíˋㄗㄨㆩˋán‑tsuánnㄎㆦˋㄎㆭ˪khóo‑khǹgiㄇㄚ˫māㄌㆲˋlóng˫ㄍㄞˋkái

  1. 計算職務期間單位ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㆢㄧㆬ˫jīmㄐㄧㄥˊㆢㄧㆬ˫tsîng‑jīm