+4 = 6 

ㄏㄨㄣ˫hūn

  1. 計算事物單位ㄅㄨㄣPunㄗㄜ˪tsòㄋㆭ˫nn̄gㄏㄨㄣ˫hūn

  1. 整體單位ㄍㆦˋㄏㄨㄣ˫kóo‑hūn

  2. ㄅㄨㄣˋㄏㄨㄣ˫pún‑hūnㄒㄧㄣㄏㄨㄣ˫sin‑hūnㄧㄢˊㄏㄨㄣ˫iân‑hūn

  1. 參與加入商業活動ㄏㄨㄣ˫hūnㄒㄧㄥㄌㄧˋsing‑lí入股