+5 = 7 

ㄏㄨㆵ̇Hu̍t

  1. 世界宗教釋迦主張必須擺脫嗔、才能成就圓滿智慧解脫

  2. 佛教道教祇。ㄅㄞ˪pàiㄏㄨㆵ̇Hu̍tㄌㄧㆰ˫liāmㄍㄧㄥking

+5 = 7 

ㄅㄨㆵ̇Pu̍t

  1. 參見】hu̍t ㄅㄨㆵ̇ㄍㄠ˪Pu̍t‑kàu