+5 = 7 

ㄗㄜtsoh

  1. 從事ㄐㄧㄥ˪ㄗㄜtsìng‑tsohㄗㄜㄘㄢˊtsoh‑tshân種田

  2. 製造ㄍㄚㄗㄜkap‑tsoh製作

+5 = 7 

ㄗㆦtsok

  1. ㄏㄧㄥhingㄏㆲhongㄗㆦtsokㄌㆲ˫lōngㄏㄨㄚㄗㆦhuat‑tsok

  2. 製造ㄗㆦㄎㄧtsok‑khikㄗㆦㆠㄨㄣˊtsok‑bûn

  3. 進行ㄗㆦㄐㄧㄢ˪tsok‑tsiànㄏㄚㆴ̇ㄗㆦha̍p‑tsok

  1. 文書藝術作品ㄍㄧㄚㆵ̇ㄗㆦkia̍t‑tsokㄍㄚㄗㆦka‑tsok