+6 = 8 

ㄍㄚkah

  1. ㆣㄨㄚˋGuáㆠㆤbehㄍㄚkahㄌㄧˋlíㄍㄧㄚㄏㄨㄣkiat‑hun結婚

  1. 食魚食肉,也著菜佮。

  2. 附帶ㄊㄠˊㄍㆤThâu‑ke!ㄍㄚKahㄋㆭ˫nn̄gㄍㄧkiㄘㄤˋtshang‑áㄏㄜˋㆠㄜˊhó‑‑bô?嗎?

  3. 適合ㄍㄚ˪kah‑ìㄍㄚㄘㄨㄧ˪kah‑tshuì口味

+6 = 8 

ㄍㄚkap

  1. ㄙㆩㄍㄚsann‑kap

一起