+6 = 8 

ㄌㄞˊlâi

  1. 接近自己空間移動𪜶ㄧㄣInㄍㄨㄧkuiㄍㆤkeㄌㆲˋlóngㄌㄞˊlâi全家

  2. 表示互相交流通常ㄌㄞˊˋlâi‑óngㄌㄞˊㄌㄞˊㄎㄧ˪ㄎㄧ˪lâi‑lâi‑khì‑khì

  3. ㄌㄞˊLâiㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄨㆩˋuánnㄇㄧ˫mī

  4. 可取動詞表示當時情境動作ㆠㄧㄢˋBiánㄍㄨㆩˋㄍㄧㄣˋkuánn‑kínㄉㄠㆷ̇ㄉㄠㆷ̇ˋta̍uh‑ta̍uh‑áㄌㄞˊlâiㄉㄜ˫tōㄏㄜˋhó慢慢可以

  1. (ē)​、(bē)​表示能力不可ㄍㆲˋkóngㆠㆤ˫bēㄌㄞˊlâiㄗㄜ˪tsò˫ㄌㄞˊlâi

  2. 動詞表示動作意願ㆣㄨㄚˋㄌㄞˊGuá‑lâiㄑㄧㆫ˪ㄍㄨㄚtshiùnn‑kuaㄌㄧˋlíㄌㄞˊlâiㄊㄧㄠ˪ㆠㄨˋthiàu‑bú