ㄌㄞˊㄎㄧ˪lâi‑khì

  1. 離開laih。ㆣㄨㄚˋGuáㆠㆤbehㄒㄧㄥsingㄌㄞˊㄎㄧ˪lâi‑khì‑‑ah離開表示告辭

  2. 前往表示第一包含第一動作意願la̋i。ㄌㄢˋLánㄌㄞˊㄎㄧ˪lâi‑khìㄎㄨㆩ˪khuànnㄉㄧㄢ˫ㄧㆩˋtiān‑iánnㄏㄜˋㆠㄜˊhó‑‑bô?電影ㆣㄨㄚˋGuáㆠㆤbehㄌㄞˊㄎㄧ˪lâi‑khìㄙㆤㆷ̇ㄍㆤse̍h‑ke

  3. 來往交往互動用法ㆣㄨㄚˋGuáㄍㄚkahiˋㄍㄧㄥí‑kingㄐㄧㄣtsinㄍㄨˋkúㆠㄜˊbôㄌㄞˊㄎㄧ˪lâi‑khì‑‑ah˫ㄗㄞㄧㆩˋtsai‑iánniˊㄐㄧㄥˊㄏㄧㄥˊtsîng‑hîng已經來往情況