ㄌㄞˊˋlâi‑óng

  1. 來回ㄌㄞˊˋLâi‑óngㄉㄧㄜㆷ̇tio̍h˪àiㄍㄨㄧˋkuíㆢㄧㆵ̇ji̍t?來回

  2. 交際往來交往ㄌㄧˋLí˫ㄊㄤm̄‑thangㄍㄜkohㄍㄚkahiㄌㄞˊˋlâi‑óng‑‑ah交往

往來