+8 = 10 

ㄉㄜˋtó

  1. 物體本身外來因素ㄉㄜˋㄌㄜㆷ̇ㄎㄧ˪Tó‑‑lo̍h‑khì

  2. ㄏㄧHitㄍㄧㄥkingㄉㄧㆰ˪tiàmㄉㄜˋtó‑‑ahIˊㄏㄨㆤ˫ˋhuē‑áㄏㆦ˫hōoㄌㄤˊlângㄉㄜˋㄎㄧ˪tó‑‑khì‑‑ah

+8 = 10 

ㄉㄜ˪tò

  1. 物體液體出去ㄉㄜ˪tòㄗㄨㄧˋtsuíㄉㄜ˪tòㄅㄨㄣ˪ㄙㄜ˪pùn‑sò垃圾

  1. ㄉㄜ˪ㄅㄧㄥˊtò‑pîngㄉㄜ˪ㄎㄚtò‑kha

  1. ㄉㄜ˪ㄎㄧ˪tò‑‑khì

  1. 方向ㄉㄜ˪ㄉㄧㄠ˪tò‑tiàu