+9 = 11 

ㄗㄜ˪tsò
tsuèㄗㄨㆤ˪

  1. 進行ㄏㄚㆶ̇ㄒㄧㄥHa̍k‑singㄉㆤtehㄗㄜ˪tsòㄒㄧㆵ̇ㆣㄧㆰ˫si̍t‑giām學生進行實驗

  2. 擔任從事行業工作ㄌㄧˋLíㄒㄧ˫sīㄗㄜ˪tsòㄒㄧㆩˋㄇㄧˊsiánn‑mih‑‑ê?ㆣㄨㄚˋGuáㄉㆤtehㄗㄜ˪tsòㄌㄠ˫ㄙㄨlāu‑su什麼老師

  3. ㆣㄨㄚˋGuáㄉㆤtehㄗㄜ˪tsòㄉㆭˊㄙㆩtn̂g‑sannㄗㄜ˪tsòㄍㆤㄋㆭ˫ㄍㄜke‑nn̄g‑koㄗㄜ˪tsòㄏㄨㆤㄍㄢhue‑kan花瓶

  4. Iㄑㄧtshitㄒㄧㄠ˪ㄌㄧㄢˊsiàu‑liânㄅㆤpehㄒㄧㄠ˪ㄌㄧㄢˊsiàu‑liânㄉㄜ˫tōㄗㄜ˪tsòㄍㆲkong‑‑ah年紀

  5. ㄗㆤTseㄒㄧ˫sīㄌㄧˋlíㄍㄚㄍㄧ˫ka‑kīㄗㄜ˪ㄉㄧtsò‑titㄌㄞˊˊlâi‑‑ê˫ㄒㄧ˫sīㄌㄤˊlângㄏㄞ˫ㄌㄧˋˊhāi‑‑lí‑‑ê自己人家

  1. ㆠㆤBehㄎㄨㄣ˪khùnㄗㄜ˪tsòㄌㄧˋlíㄎㄧ˪khìㄎㄨㄣ˪khùn