ㄒㄧㆲㄉㄧㆲ˫siong‑tiōng

  1. 費用Iㄉㄧ˫tīㆣㄨㄚ˫ㄨㄧ˫guā‑uīㄊㄚㆶ̇ㄘㆤtha̍k‑tshehㄙㆦˋㄏㄨㄧ˪sóo‑huìㄉㄧㄥ˫it‑tīngㄎㄚkhahㄒㄧㆲㄉㄧㆲ˫siong‑tiōng外地讀書一定比較

  2. 病情嚴重Iㄆㄨㄚ˪ㄅㆥ˫phuà‑pēnnㄅㆥ˫pēnnㄍㄚkahㄐㄧㄣtsinㄒㄧㆲㄉㄧㆲ˫siong‑tiōng