+4 = 6 

ㄍㆭkng

  1. 視覺接受感覺ㄍㆭㄙㄨㆩ˪kng‑suànnㆣㄨㆤㆷ̇ㄍㆭgue̍h‑kng

  1. ㄊㆪㄍㆭThinn‑kng‑‑ah

  1. ㆣㄧㆶ̇ˋGi̍k‑áㆠㄨㄚˊbuâㄍㄚkahㄐㄧㄣtsinㄍㆭkngㆣㄨㄚ˫ㄎㄠˋGuā‑kháuㄎㄚkhahㄍㆭkng外面比較

  2. ㄊㆭ˪thǹgㄍㆭㄍㆭkng‑kngㄍㆭㆠㆤˋkng‑bé

  1. 明白ㄏㄤˊㄐㄧㄥˊHâng‑tsîngiㄐㄧㆩˊtsiânnㄍㆭkng行情清楚

  1. ㄍㆭㆠㄧㄣ˫kng‑bīn光滑相片相對

+4 = 6 

ㄍㆲkong

  1. 視覺接受感覺ㆢㄧㆵ̇ㄍㆲji̍t‑kongㄉㄧㄢ˫ㄍㆲtiān‑kong

  1. 耀抽象感覺ㄍㆲㄧㄥˊkong‑îngㄍㆲㄘㄞˋkong‑tsháiㄍㆲㆠㄧㄥˊkong‑bîng