+2 = 4 

ㄌㄞ˫lāi

  1. ㄘㄨ˪ㄌㄞ˫tshù‑lāiㄅㄚㄌㄞ˫pak‑lāi

  1. 時間ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄍㄜ˪kòㆣㄨㆤㆷ̇gue̍hㄌㄞ˫lāi

  2. 親屬ㄌㄞ˫ㄍㆲlāi‑kongㄌㄞ˫ㄇㄚˋlāi‑má

  3. 政務ㄌㄞ˫ㄐㄧㄥ˪lāi‑tsìng

+2 = 4 

ㄌㄨㆤ˫luē

  1. ㄌㄨㆤ˫ㄧㆲˊluē‑iông

  1. 親屬ㄌㄨㆤ˫ㆢㄧㄣˊluē‑jînㄌㄨㆤ˫ㄏㄧㄥluē‑hing哥哥

  2. 政務ㄌㄨㆤ˫ㄐㄧㄥ˪luē‑tsìngㄌㄨㆤ˫ㄍㄜluē‑koh