+2 = 4 

ㄍㄤkang

  1. ㄍㄤˊkang‑‑ê

+2 = 4 

ㄍㆲkong

  1. 男性尊長ㄍㆲa‑kong外公ㄗㆦˋㄍㆲtsóo‑kong男性祖先

  2. 男性神明ㄊㆪㄍㆲThinn‑kongㄎㆲˋㄗㄨˋㄍㆲKhóng‑tsú‑kong

  3. 職業男性業者ㆠㄧㄜ˫ㄍㆲbiō‑kong

  1. 共同ㄍㆲㄏㄞˋkong‑háiㄍㆲㆠㄨㆵ̇kong‑bu̍t

  1. 國家政府機關負責事務ㄍㆲㆠㄨ˫kong‑būㆢㄧㄣˊㄨㄢˊjîn‑uân