ㄍㆲㄅㄨㄣkong‑pun

  1. 平分ㄐㄧㆵ̇Tsi̍tㄉㆤ˪tèㄅㄧㆩˋpiánnㄏㆦ˫hōoㄋㆭ˫nn̄gˊㄌㄤˊlângㄍㆲㄅㄨㄣkong‑pun個人平分

ㄍㆲㄏㄨㄣkong‑hun

  1. 用來計算長度單位ㄐㄧTsitㄋㄧㄚˋniáㄍㄨㄣˊkûn˫ㄍㄨㄧˋkuíㄍㆲㄏㄨㄣkong‑hunㄉㆭˊtn̂g?公分