+0 = 2 

ㄉㄜto

  1. 用途工具ㄍㄚㄉㄜka‑to

刀仔
  1. 計算單位Iㄗㄚㄇㆤˊtsa‑mêㄎㄧ˪khìㄏㆦ˫hōoㄌㄤˊlângㄊㄞˊthâiㄍㄨㄧˋㄋㄚ˫kuí‑nāㄉㄜto

  2. 計算單位通常Iㆠㆤbehㆠㆤˋbéㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄉㄜtoㄗㄨㄚˋtsuá

刀仔