ㄉㄜㄇㆤˊto‑mêto‑mîㄉㄜ ㄇㄧˊ

  1. 刃。ㆣㄧㄚㆷ̇Gia̍hㄉㄜtoˊㄒㄧˊsî˪àiㆣㄧㄚㆷ̇gia̍hㄉㄜㄅㆥ˪to‑pènn˫ㄊㄤm̄‑thangㄎㄧ˪khìㄙㄚsaㄉㄜㄇㆤˊto‑mê時候刀柄刃。