+2 = 4 

ㄏㄨㄣhun

  1. 計算時間重量土地面積單位名稱ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄏㄨㄣㄐㄧㄥhun‑tsingㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄏㄨㄣhunㄐㆪˊtsînn

  2. 數學分數用來比喻程度深淺ㄙㆩSannㄏㄨㄣhunㄊㆪthinnㄗㄨ˪ㄉㄧㆩ˫tsù‑tiānnㄑㄧtshitㄏㄨㄣhunㄎㄜ˪khòㄆㄚㄅㄧㆩ˪phah‑piànn努力流行歌曲歌詞

  1. 離開分散動作狀態𪜶ㄧㄣInㄅㆤ˫ˋㄍㄧㆩˋpē‑á‑kiánnㄉㄧ˫tīㄑㄧㄚㄊㄠˊtshia‑thâuㄏㄨㄣㄎㄨㄧhun‑khui車站分手

+2 = 4 

ㄅㄨㄣpun

  1. 發出發送ㄅㄨㄣpunㄊㄧㄚˋthiap‑áㄅㄨㄣpun簿ㄆㆦ˫ˋphōo‑á簿

  2. 分配他人ㄐㄧTsitㄒㄧㆫsiunnㄍㆰˋkam‑áㄏㆦ˫hōoㄌㄧㄣˋlínㄎㄧ˪khìㄅㄨㄣpun分配ㄐㄧㆵ̇ㄅㄨㆩ˪tsi̍t‑puànnㄅㄨㄣㄌㄧˋpun‑‑lí

  3. 施捨ㄏㄜˋㄒㄧㆬHó‑simˊㄊㄠˊㄍㆤthâu‑ke!ㄐㄧㆵ̇Tsi̍tㄨㆩˋuánnㄅㆭ˫pn̄gㄌㄞˊlâiㄅㄨㄣㆣㄨㄚˋpun‑‑guáㄏㄜˋㆠㄜˊhó‑‑bô?好心可以施捨嗎?ㄏㄧHitˊㄎㄧㄐㄧㄚㆷ̇khit‑tsia̍hㄉㄚㆶ̇ㄍㄤta̍k‑kangㄌㆲˋlóngㄎㄧ˪khìㄑㄧㄚㄊㄠˊtshia‑thâuㄍㄚ˫kāㄌㄤˊlângㄅㄨㄣpun車站

  4. ㄍㄚㄍㄧ˫Ka‑kīㄋㄚ˫nāㆠㆤ˫bēㄙㆥsennㄍㄨㄧㄎㄧ˪kui‑khìㄎㄧ˪khìㄅㄨㄣpunㄅㄚㆵ̇ㄌㄤˊpa̍t‑lângˊㆣㄧㄣˋˋgín‑áㄌㄞˊlâiㄑㄧ˫tshī自己若是別人ㄅㄨㄣPunㄌㄤˊlângㄗㄜ˪tsòㄒㄧㄣㄅㄨ˫ˋsin‑pū‑á