+4 = 6 

ㄌㄧㄚㆵ̇lia̍t

  1. 計算單位Iㄍㄚ˫kāㄏㄨㆤㄍㄢhue‑kanㄅㄞˊpâiㄗㄜ˪tsòㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄌㄧㄚㆵ̇lia̍tㄏㆦ˫hōoㄌㄤˊlângㄏㄧㆬㄒㄧㆲˋhim‑sióng花瓶欣賞

  1. 安排ㄌㄧㄚㆵ̇ㆢㄧㆴ̇lia̍t‑ji̍p

  1. ㄌㄧㄚㆵ̇lia̍tㄗㆦˋtsóoㄌㄧㄚㆵ̇lia̍tㄗㆲtsong各位祖先