+5 = 7 

ㄅㄚㆵ̇pa̍t

  1. 另外ㄅㄚㆵ̇ㄨㄧ˫pa̍t‑uī另外地方ㄅㄚㆵ̇ㄎㄨㄢˋpa̍t‑khuán樣式

+5 = 7 

ㄅㄧㄚㆵ̇pia̍t

  1. 分離離開ㄌㄧ˫ㄅㄧㄚㆵ̇lī‑pia̍tㄒㄧˊㄅㄧㄚㆵ̇sî‑pia̍t

  2. 區分分辨ㄎㄨㄅㄧㄚㆵ̇khu‑pia̍tㄍㆰ˪ㄅㄧㄚㆵ̇kàm‑pia̍t

  1. 另外ㄅㄧㄚㆵ̇ㄏㄜ˫pia̍t‑hō另外名號