+5 = 7 

ㄌㄞ˫lāi

  1. 形容五官能力Iˊㆠㄚㆶ̇ㄐㄧㄨba̍k‑tsiuㄐㄧㆩˊtsiânnㄌㄞ˫lāi眼力Iˊㄉㄜˋto‑áㄐㄧㆩˊtsiânnㄌㄞ˫lāi

  2. 形容物品效力容易產生傷害效果ˊㄌㄞˊÔng‑lâiㄐㄧㄣtsinㄌㄞ˫lāi傷害

  1. 利息ㄅㄤ˪ㄉㄤ˫ㄌㄞ˫pàng‑tāng‑lāi

+5 = 7 

ㄌㄧ˫lī

  1. 好處益處ㄌㄧ˫lī‑ikㄌㄧ˫ㄊㄠˊlī‑thâu好處

  2. 本金ㄌㄧ˫ㄒㄧlī‑sik

  1. 助益ㄌㄧ˫lī尿ㆢㄧㄜ˫jiō