+6 = 8 

ㄍㄠ˪kàu

  1. ㄍㄠ˪ㄨㄧ˫Kàu‑uī‑‑ahㄍㄠ˪Kàuㄘㄨ˪tshù‑‑ah

  2. 到期ㄒㄧˊㄍㄢSî‑kanㄍㄠ˪kàu‑‑ah時間ㄍㄠ˪ㄉㆩkàu‑tannㄨㄧˊuîㄐㄧˋtsí為止

  3. 表示用語ㄌㄧˋLíㄆㄚphahㆣㆦ˫ㄉㆲˊgōo‑tôngㆣㄨㄚˋguáㄉㄜ˫tōㄍㄠ˪kàu‑‑ah!