+9 = 11 

ㄏㄨ˪hù

  1. 計算物品單位ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄏㄨ˪hùㄒㄧㄥㄌㆤˋsing‑léㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄏㄨ˪hùㄨㆩˋㄉㄧ˫uánn‑tī

  1. 次要協助ㄏㄨ˪ㄗㆲˋㄊㆲˋhù‑tsóng‑thóng

  2. 附帶ㄏㄨ˪ㆣㄧㄚㆴ̇hù‑gia̍p之外附帶經營其他職業