ㄧㆲˋㄍㆰˋióng‑kám

  1. 勇氣作為Iㄐㄧㆩˊtsiânnㄧㆲˋㄍㆰˋióng‑kámㄉㄨˋㄉㄧㄜㆷ̇tú‑tio̍hㄎㄨㄣ˪ㄌㄢˊkhùn‑lânㄌㆲˋlóng˫ㄍㄧㆩkiann勇敢任何困難