+11 = 13 

ㄙㆤ˪sè

  1. 地理ㄙㄨㆩㄙㆤ˪suann‑sè

  2. 局面ㄍㄧㆦㆶ̇ㄙㆤ˪kio̍k‑sèㄅㄢ˫ㄙㆤ˪pān‑sè局面

  3. 權力˫ㄐㆪˊū‑tsînn˫ㄙㆤ˪ū‑sèㄎㄜ˪ㄙㆤ˪khò‑sè自信

  4. 狀態ㄍㄚ˫Kāㄌㄧˋlíㄅㄢ˫pānㄏㄜˋㄙㆤ˪hó‑sè‑‑ah處理ㄑㄧㄨˋㄙㆤ˪tshiú‑sè

  5. 心理感受ㄆㆮˋㄙㆤ˪pháinn‑sè好意

+11 = 13 

ㄒㄧ˪sì

  1. 方位ㄍㄚㄒㄧ˪kak‑sì方位