ㄗㄚㆴ̇ㄗㆭˊtsa̍p‑tsn̂g

  1. 滿齊全完美缺憾ㄙㄨㄧˋSuíㄙㄨㄧˋsuíㆠㄜˊbôㄗㄚㆴ̇ㄗㆭˊtsa̍p‑tsn̂gㆠㄞˋbáiㆠㄞˋbáiㆠㄜˊbôㄍㄚㄋㆭˊka‑nn̂g十全

完全齊全

ㄒㄧㆴ̇ㄗㄨㄢˊsi̍p‑tsuân

  1. 中醫ㄒㄧㆴ̇ㄗㄨㄢˊsi̍p‑tsuânㄉㄞ˫tāiㄅㆦˋpóoㄊㆭthng人參朮、甘草當歸川芎茋、肉桂藥材補藥

  1. 完美齊全完美缺憾ㄒㄧㆴ̇ㄗㄨㄢˊㄒㄧㆴ̇ㆠㄧˋsi̍p‑tsuân‑si̍p‑bí