+2 = 4 

ㄐㄧㄣtsin

  1. 計算單位ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄐㄧㄣtsinㆠㄧˋbí

  1. 用來器具ㆠㄧˋbíㄐㄧㄣtsin

+2 = 4 

ㄒㄧㄥsing

  1. ㄒㄧㄥㄊㄧㄢsing‑thianㄒㄧㄥㄍㄧˊsing‑kî

  2. Iㄒㄧㄥsingㄎㄧˋㄌㄞˊkhí‑lâiㄗㄜ˪tsòㄗㄨˋㆢㄧㆬ˫tsú‑jīm‑‑ah升遷主任ㄒㄧㄥㄍㄨㆩsing‑kuannㄏㄨㄚㄗㄞˊhuat‑tsâi