+4 = 5 

ㄧㄣ˪ìn

  1. 文字圖案物品ㄍㄚ˫Kāㄒㄧㆲ˪ㄆㆪ˪siòng‑phìnnㄧㄣ˪ìnㄉㄧ˫tīㄅㄨㆤˋㄉㄧㄥˋpue‑á‑tíng

  1. ㄉㆭ˪ㄧㄣ˪tǹg‑ìn

  1. 模型ㄧㄣ˪ìnˊㄍㄨ粿ㄍㄨㆤˋâng‑ku‑kué紅龜粿

  1. 西模型粿ㄍㄨㆤˋㄧㄣ˪kué‑ìn

  2. 痕跡ㄑㄧㄨˋㄧㄣ˪tshiú‑ìn