+0 = 3 

ㄎㄠˋkháu

  1. 出入要道ㄉㄧㆰ˪tiàmㄇㆭˊㄎㄠˋmn̂g‑kháu商店門口

  1. 計算單位ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄎㄠˋkháuㄗㆥˋtsénnㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄎㄠˋkháuㄍㄧㆰ˪kiàm

  2. 計算人數單位家庭ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄍㆤㄎㄠˋke‑kháu

  3. 計算單位ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄎㄠˋㄗㄠ˪kháu‑tsàu